Stručna podrška

Stručna podrška za Naručitelje

savjetovanje u fazi pripreme i izrade planova nabave
pomoć u istraživanju tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
izrada općih akata za jednostavnu nabavu
priprema i provedba svih vrsta postupaka javne nabave za robe/radove/usluge za javne i sektorske naručitelje
savjetovanje u području izrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)
supervizija dokumentacija o nabavi, izrada prijedloga za poboljšanje
izrada ugovora o javnoj nabavi
pomoć u radu s Elektroničkim oglasnikom javne nabave
savjetovanje u žalbenim postupcima
pomoć kod izrade statističkih godišnjih izvješća, registra ugovora i praćenja realizacije ugovora
organizacija edukacija za održavanje certifikata u području javne nabave
organizacija in-house edukacija

Stručna podrška za Ponuditelje

pomoć u registraciji ponuditelja u Elektroničkom oglasniku javne nabave
cjelovita stručna podrška u pripremi i predaji e-ponude
pomoć u ispunjavanju ESPD obrasca
savjetovanje u fazi analize dokumentacije o nabavi i procjena zakonitosti uvjeta nadmetanja
pomoć u sastavljanju upita za pojašnjenjem i/ili izmjenom dokumentacije o nabavi
savjetovanje u području razumijevanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)
pomoć kod uvida u ponude i ocjeni isplativosti ulaganja žalbe
savjetovanje u svim fazama žalbenog postupka
provođenje postupaka nabave za potrebe projekata financiranih iz EU sredstava
organizacija in-house edukacija